ศฝช.อุตรดิตถ์นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานการจัดการศึกษาสายอาชีพตำบลบ่อเบี้ย
      วันจันทร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2555  นายอาส พ้นเหตุ ผู้อำนวยการ ศฝช.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะ ได้นิเทศติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาสายอาสชีพของตำบลบ่อเบี้ยโดยมีนายทม   สังข์ทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกอำโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ได้ติดโครงการการเลี้ยงกบในกระชัง บ้านปางคอม หมู่6  ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก และติดตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งกิจกรรมที่จัดเป็นที่น่าพอใจ โดยมีนโยบายให้ครูและวิทยากรได้ขยายผลของกิจกรรมให้กับผู้ที่สนใจและพัฒนารูปแบบในการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป….

สายหยุด ใจกัน..ข่าว/ภาพ นวลอนงค์  จุ่นคง..บรรณาธิการ อาส พ้นเหตุ..ที่ปรึกษา           

 


 

 
ข่าวโดย : นายสายหยุดใจกัน
ภาพโดย : นายสายหยุดใจกัน
บรรณาธิการ :