รายชื่อบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

   
ชื่อ-นามสกุล :  นายอาส พ้นเหตุ
   
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
พื้นที่รับผิดชอบ :  สำนักงาน กศน.
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0872363663, 055496005
e-Mail :  arsponhet@hotmai.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางนวลอนงค์ จุ่นคง
   
ตำแหน่ง :  ครูชำนาญการพิเศษ
พื้นที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานอำนวยการ
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0882814996
e-Mail :  nualanong@hotmai.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุภาพร บุญมา
   
ตำแหน่ง :  ครู
พื้นที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0821617241
e-Mail :  pin-bm@hotmail.co.th
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวนุชรี ใจมูล
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0856068396
e-Mail :  uch_nuch@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายนฤเทพ เจริญเรือง
   
ตำแหน่ง :  ครู
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายสายหยุดใจกัน
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0899636057
e-Mail :  stop_one_jaigun@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางอรนุช ศรเชญ
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0808416676
e-Mail :  boom2548@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววริศรา หิตมูล
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  งานการเงิน
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0852715600
e-Mail :  aeedkub@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิวัฒน์ คำแสน
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0895627000
e-Mail :  niwatcom@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายกล้า สารฝั้น
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0899513612
e-Mail :  chaykla@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางคนึงนิจ นามวงศ์
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0862146646
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0857289038
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวฐิตินันท์ ใสสีสูบ
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  055496005
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายเอกศิลป์ ดีมา
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0871948797
e-Mail :  aekasil@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางอรัญญา พุฒลา
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายธัญพิสิษฐ์ เสียงกอง
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  บ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
   
เบอร์โทรศัพท์ :  086-2168582
e-Mail :  siangkong@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายนฆเรศ เตชัย
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววาสนา มะโนคำ
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายสายนต์ แสงหล้า
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวรัตนวดี คำจ๋า
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0821760244
e-Mail :  Rattanawadee-Khumja@gmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  ว่าที่ ร.ต. ปรมินทร์ โสมนัส
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายประพันธ์ ขุนคลัง
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  บ้านห้วยเลา หมู่ 1 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0871946578
e-Mail :  khun_khlang@hotmail.co.th
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางบุษบา อุ่นเครือ
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางอนงค์นุช ทินนะพรม
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  บ้านน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
   
เบอร์โทรศัพท์ :  0878502446
e-Mail :  nuch_tinnaprom@hotmail.com
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางปรางสิริ เสียงกอง
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายพงษ์ธนาทร แปงอุด
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจิรัชญา ปาดี
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางวริษา ปัญญาวรเมธ
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายณรงศักดิ์ ใจจักร
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววิมลรัตน์ เรือนใจ
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางขวัญดาว แสงหล้า
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวกรวรรณ ใจมูล
   
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงิน
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวชลธิชา น้อยนคร
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายมนัส ยิ้มมี
   
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายรุท ทีบำรุง
   
ตำแหน่ง :  คนงาน
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางจรรยา ทีบำรุง
   
ตำแหน่ง :  แม่บ้าน
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายสมชาย ดอนมาไพร
   
ตำแหน่ง :  คนงาน
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายพงษ์ศักดิ์ เฉลิมสถาน
   
ตำแหน่ง :  คนงาน
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายบรรจง ไชยอักษร
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวรัชนีวรรณ ไชยอักษร
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวแพร สุภาแก้ว
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวศิริรักษ์ คำเลี้ยง
   
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายอนุชา น้อยมา
   
ตำแหน่ง :  ครุ ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวศิริพร แก้วชาวนา
   
ตำแหน่ง :  ครู ปวช.
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....