รายชื่อบุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

   
ชื่อ-นามสกุล :  นายทองสา ปริธรรมมา
   
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางนวลอนงค์ จุ่นคง
   
ตำแหน่ง :  ครู ชำนาญการพิเศษ
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุภาพร บุญมา
   
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายนฤเทพ เจริญเรือง
   
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายศิริชัย เสาเพ็ง
   
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นายประพันธ์ ขุนคลัง
   
ตำแหน่ง :  ครูอาสาสมัคร
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....   
   
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวชลธิชา น้อยนคร
   
ตำแหน่ง :  ครูประจำกลุ่ม ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
พื้นที่รับผิดชอบ :  
   
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-Mail :  
  รายละเอียด....